Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. SIN-NL sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieen, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SIN-NL.

Alternatieve tekst
 

halskraag voor slachtoffer van medische fout